Ὁ Λαός λέει……..

        Πολλές φορές ἔχει τύχει νά χρησιμοποιήσουμε τήν φράση <>, ὅταν θέλουμε νά δηλώσουμε ὅτι κάποιος πού τοῦ μιλᾶμε δέν μᾶς ἀποκρίνεται. Ἡ φράση αὐτή, ἔχει ἁγιογραφική προέλευση καί μάθετε πῶς.
            Κατά τόν καιρό πού τό Ἑβραϊκό ἔθνος εἶχε χωρισθῆ σέ δύο Βασίλεια, τήν Ἱουδαία καί τό Ἰσραήλ, στό κράτος τοῦ Ἰσραήλ ὑπῆρξε ἕνας Βασιλειάς πού ὀνομάζετο Ἀχαάβ. Ὁ Ἀχαάβ ἦταν ἀσεβής, ἐγκατέλειψε τόν ἀληθινό Θεό καί πίστευε στά εἴδωλα. Στή πρωτεύουσα τοῦ Βασιλείου του Σαμάρεια, εἶχε κτίσει ἕνα Ναό πού μέσα σ’ αὐτόν ἐγκατέστεισε τά ἀγάλματα ὅλων τῶν ψεύτικων θεῶν πού προσκυνοῦσε. Παντρεύτηκε τήν Σιδωνίτισσα Ἰεζάβελ, ἡ ὁποία εἰδωλολάτρισσα καί αὐτή, σκότωσε ὅλους σχεδόν τούς προφῆτες τοῦ Θεοῦ. Εἶχαν δέ σέ ἰδιαίτερη τιμή ἕνα ξόανο πού ὀνόμαζαν Βαάλ.

            Λόγῳ τῆς ἀσέβειας τοῦ Ἀχαάβ, διέταξε ὁ Θεός τόν προφήτη Ἠλία, νά τοῦ πεῖ ὅτι θά ἔλθη ἀνοβρία στόν τόπο. Ἔτσι καί ἔγινε. Τρία χρόνια εἶχε νά βρέξει καί ὁ λιμός μάστιζε τήν περιοχή τῆς Σαμάρειας. Ὁ Ἀχαάβ ὅμως, ὄχι μόνο δέν μετανόησε ἀλλά ἀναζητοῦσε τόν πρ. Ἠλία, γιά νά τόν σκοτώσει. Μετά τά τρία ἔτη τῆς ἀνομβρίας, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, παρουσιάστηκε ὁ πρ. Ἠλίας στόν Ἀχαάβ νά τοῦ ἀναγγείλει ὅτι θά βρέξει. Ὁ Ἀχαάβ τόν κατηγόρησε ὅτι παρασύρει τόν λαό καί ὁ πρ. Ἠλίας τοῦ ἀπήντησε, ὅτι ὄχι αὐτός, ἀλλά ἐκεῖνος καί ἡ οίκογένειά του διαστρέφουν τόν λαό, πού ἐγκατέλειψαν τόν ἀληθινό Θεό καί ἀκολούθησαν τά εἴδωλα. 

    Κάλεσε λοιπόν Βασιλέα –τοῦ εἶπε- τούς ἱερεῖς τῶν εἰδώλων στό βουνό Καρμήλιο καί ἐκεῖ θά ἀποδειχθῆ ὁ ἀληθινός Θεός. Ὁ Ἀχαάβ πράγματι ἔδωσε ἐντολή καί μαζεύτηκαν οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων, τετρακόσιοι πενήντα τοῦ Βαάλ καί τετρακόσιοι τοῦ κήπου τῆς Ἀστάρτης. Ἀφοῦ συγκεντρώθηκαν ὅλοι στό Καρμήλιο, εἶπε ὁ πρ. Ἠλίας. Ἄς μᾶς δώσουν ἀπό ἕνα μοσχάρι. Ἐκεῖνοι ἄς πάρουν τό ἕνα, γιά νά τό θυσιάσουν στόν θεό τους Βαάλ. Νά τό σφάξουν καί νά τό βάλουν ἐπάνω στό θυσιαστήριο ἀλλά δέν θά ἀνάψουν φωτιά. Τό ἴδιο θά κάνω καί ἐγώ στό ἄλλο μοσχάρι, τό ὁποῖο θά τό θυσιάσω στόν Θεό μου. Ἐσεῖς – εἶπε στούς ἱερεῖς τοῦ Βαάλ- θά ἐπικαλεσθῆκε τόν θεό σας νά ρίξει φωτιά στό θυσιαστήριο σας, καί ἐγώ στόν Θεό μου, ὥστε νά ρίξει φωτιά στό δικό μου θυσιαστήριο. Ὅποιος θεός ἀκούση τίς προσευχές καί ρίξει φωτιά στό θυσιαστήριο του, ἐκεῖνος θά εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός. Πράγματι, ἀφοῦ ἔσφαξαν οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων τό μοσχάρι καί τό ἔβαλαν στό θυσιαστήριο, ἄρχισαν νά ἐπικαλοῦνται τόν Βαάλ ὅλη τήν ἡμέρα, ἔτρεχαν γύρω ἀπό τό θυσιαστήριο, παρακαλοῦσαν, αὐτομαστιγώνοντο, χτυποῦσαν διάφορα ἀντικείμενα, ἀλλά ὁ θεός τους Βαάλ·<>……….
            Ἀπό τό γεγονός αὐτό,  προῆλθε ἡ φράση πού χρησιμοποιεῖ ὁ λαός μας, <>, ὅταν θέλη νά χαρακτηρίσει κάποιον πού δέν ἀνταποκρίνεται στά καλέσματά μας.
            Γιά ὅσους θέλουν νά μάθουν ἔως τέλους τήν ἱστορία ἐκείνη καί τήν θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, ἄς ἀνατρέξουν στή Παλαιά Διαθήκη, στό Γ΄ βιβλίο τῶν Βασιλειῶν, κεφάλαιο ιη΄.    
Advertisements
Published in: on Φεβρουαρίου 21, 2011 at 9:48 μ.μ.  Σχολιάστε  

Ο ΑΕΤΟΣ

                                                                            «…ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου.» (Ψαλμ.102:5).
   Ο αετός στην ανατροφή των νεοσσών του είναι σκληρός διότι γεννά δύο νεοσσούς και τον μεν έναν αγαπά ενώ τον άλλο τον χτυπά με τα πτερά του και τον διώχνει εξ αιτίας του κόπου -καθώς λένε- για να τους θρέψει. Ο θαλλάσιος όμως αετός δεν άφήνει να πεθάνει ο αποπεμφθείς αλλά τον εκτρέφει μαζί μετά δικά του πουλιά.
    Ο αετός λοιπόν αφού θρέψει το νεοσσό του, πετά μαζί του στον αιθέρα και τον παρατηρεί, εάν βλέπει κατάματα τον ήλιο και εάν διασχίζει με θάρρος τον αέρα, οπότε τον προσλαμβάνει και τον περιποιείται σαν γνήσιο παιδί του. Αν όμως δεν δείξει τα πιο πάνω στοιχεία, τότε τον αποβάλλει σαν νόθο.

     Πώς ανακαινίζεται όμως ο αετός καθώς μας λέει η γραφή;
    Λέγουν, ότι όταν γεράσει ο αετός, εξασθενήσει η όρασή του, και βαρύνουν τα πτερά του, φθάνει σε κάποια πηγή. Πετά τότε ψηλά, πολύ ψηλά στον ουρανό και από τον ήλιο κατακαίγονται τα φτερά του. Αμέσως κατεβαίνει στην πηγή και βαπτίζεται τρείς φορές και έτσι ανανεώνεται γι’ αυτό λέει η γραφή «…ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου.» 
                                                       (Αγ. Ευσταθίου Αντιοχείας, «Υπόμνημα εις την Εξαἠμερον») 
Published in: on Δεκεμβρίου 2, 2010 at 8:49 μ.μ.  Σχολιάστε  
%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: