“ΒΙΒΛΟΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΙΟΥ ΔΑΥΪΔ ΥΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ….”

  Ὅ­λοι θά ἔ­χου­με πα­ρα­τη­ρή­σει εἰς τήν Εὐ­αγ­γε­λι­κή πε­ρι­κο­πήν τῆς Κυ­ρι­α­κῆς πρό τῆς Χρι­στοῦ γεν­νή­σε­ως, νά ἀ­να­φέ­ρο­νται μί­α σει­ρά πολ­λῶν καί δυ­σγνώ­στων ὀ­νο­μά­των, ἀ­πο­τε­λού­ντων τό γε­νεα­λο­γι­κόν δέν­δρον τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ. Χρι­στοῦ, προ­κει­μέ­νου νά κα­τα­δει­χθῆ, ἡ ἐκ σπέρ­μα­τος Ἀ­βρα­άμ, καί ἐκ γέ­νους Δα­βίδ, κα­τα­γω­γή Αὐ­τοῦ.

   Κρί­νο­μεν λοι­πόν εὔ­λο­γον, νά ἑρ­μη­νεύ­σω­με τά ὀ­νό­μα­τα αὐ­τά πού ἀ­να­φέ­ρο­νται ὡς πρό­γο­νοι τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, πρός γνῶ­σιν τῶν ἀ­να­γνω­στῶν μας.

    Α­ΒΡΑ­ΑΜ. Λέ­ξις ἐ­βραϊ­κή, ἡ ὁ­ποί­α πα­ρά­γε­ται ἐκ τῶν λέ­ξε­ων αβ=πα­τήρ, ραβ=μέ­γας καί χα­μόν=πλῆ­θος λα­οῦ. Ἡ σύν­θε­τος αὐ­τή λέ­ξις Ἀ­βραβ­χα­μόν, συ­ναι­ρού­με­νη μᾶς δί­δει τήν ση­με­ρι­νή μορ­φήν της Ἀ­βρα­χάμ πού ση­μαί­νει πα­τήρ με­γά­λου πλή­θους λα­οῦ. Οἱ Ο´  με­τέ­φρα­σαν τήν λέ­ξιν εἰς τήν Ἑλ­λη­νι­κήν γλῶσ­σαν Ἀ­βρα­άμ. Τό ὄ­νο­μά του ἀρ­χι­κῶς ἦ­το Ἄ­βραμ, σύν­θε­το καί αὐ­τό ἐκ τῶν ἐ­βραϊ­κῶν λέ­ξε­ων Ἀβ =πα­τήρ καί ράμ=ὑ­ψη­λός, ὡς μέ­γας Πα­τρι­άρ­χης δέ καί ἱ­δρυ­τής τοῦ Ἰσ­ρα­η­λι­τι­κοῦ ἔ­θνους, με­το­νο­μά­σθη Ἀ­βρα­άμ.

THYSIA_AVRAAM_thumb

Ι­ΣΑ­ΑΚ. Ἐκ τῆς  ἐ­βραϊ­κῆς λέ­ξε­ως γε­λγι­τσε­χάκ πού σημαί­νει γελα­στι­κός (ἐκ τοῦ ρή­μα­τος τσα­χάκ=γελῶ). Οὕ­τως ὀ­νο­μά­ζε­το ὁ υἱ­ός τοῦ Ἀ­βρα­άμ καί τῆς Σά­ρα, ὅ­ταν ὁ πα­τήρ του ἦ­το 100 ἐ­τῶν καί ἡ μή­τηρ του 90, οὖ­σα πρό­τε­ρον στεῖ­ρα.

Ι­Α­ΚΩΒ. Ἡ Ἐ­βραϊ­κή λέ­ξις γι­α­κόβ ση­μαί­νει ἀ­πα­τε­ών, συ­κο­φά­ντης. Ἰ­α­κώβ ὀ­νο­μά­ζε­το ὁ υἱ­ός τοῦ Ἰ­σα­άκ, ὁ ὀ­ποῖ­ος ἐ­ξα­πά­τη­σε τόν ἀ­δελ­φόν του Ἠ­σαῦ, καί ἔ­λα­βε τά πρω­το­τό­κι­α αὐ­τοῦ.

    Ι­ΟΥ­ΔΑΣ. Ἐκ τῆς ἐ­βραϊκ. λέ­ξε­ως γι­ε­χου­δά, ἤ­τοι ἔν­δο­ξος. Οὖ­τος ὑ­πῆρ­ξε ὁ τέ­ταρ­τος υἱ­ός τοῦ Ἰ­α­κώβ, γεν­νη­θείς ἐκ τῆς Λεί­ας. Ὁ Πα­τρι­άρ­χης αὐ­τός δι­ε­κρί­θη ἐκ τῶν λοι­πῶν ἀ­δελ­φῶν του, δι­ό­τι ἐξ αὐ­τοῦ κα­τή­γο­ντο οἱ βα­σι­λεῖς καί αὐ­τός ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός.

ΦΕ­ΡΕΣ. Ἐκ τοῦ ἐ­βραϊ­κοῦ ρή­μα­τος φα­ράτ­ς πού ση­μαί­νει κλά­σις, θλά­σις. Τό ὄ­νο­μα αὐ­τό ἔ­λα­βε ὁ υἱ­ός τοῦ Πα­τρι­άρ­χου Ἰ­ού­δα, τόν ὁ­ποῖ­ον ἐ­γέ­νη­σε ἐκ τῆς νύμ­φης του Θά­μαρ. Οὖ­τος ἦ­το δύ­δι­μος ἀ­δελ­φός τοῦ Ζα­ρά πού ση­μαί­νει ὁ ἀ­να­τέλ­λων. Πε­ρισ­σό­τε­ρα πε­ρί ἐνδιαφερούσας ταύτης γεν­νή­σε­ως τῶν Φα­ρές καί Ζα­ρά, δύ­να­νται οἱ ἀ­να­γνώ­σται μας νά εὔ­ρουν εἰς τό βι­βλί­ο τῆς γε­νέ­σε­ως κεφ. Λη´.Ἐ­κεῖ θά πλη­ρο­φο­ρη­θοῦν καί πε­ρί τῆς ὀ­νο­μα­το­δο­σί­ας τοῦ Φα­ρές.

ΕΣ­ΡΩΜ. Ἐκ τῆς ἐ­βραϊ­κῆς χε­τσρόμ, πού ση­μαί­νει ἄλ­μα. Ἀλ­λοῦ εἰς τήν Ἁγ. Γρα­φήν εὐ­ρί­σκε­ται καί ὡς Ἀσ­ρώμ. Ἧ­το υἱ­ός τοῦ Φα­ρές καί ἀρ­χη­γός ὁ­μά­δος.

Α­ΡΑΜ. Εἰς τήν ἐ­βραϊ­κήν ράμ μέ τήν πρό­σθε­σιν τοῦ α, ση­μαί­νει ὑ­ψω­μέ­νος, ὡς πα­ρά­γω­γον ἐκ τῆς λέ­ξε­ως ρούμ. Ὑ­πῆρ­ξε υἱ­ός τοῦ ἀ­νω­τέ­ρω Ἐσ­ρώμ.

Α­ΜΙ­ΝΑ­ΔΑΒ. Σύν­θε­το ὅ­νο­μα ἐκ τῶν ἐ­βραϊ­κῶν λέ­ξε­ων α­μι=λα­ός μου, καί να­δίβ=πρό­θυ­μος, δη­λα­δή ὁ πρό­θυ­μος λα­ός μου. Ἦ­το υἱ­ός τοῦ Ἀ­ράμ.

ΝΑ­ΑΣ­ΣΩΝ. Ἐκ τῆς ἐ­βραϊ­κῆς λέ­ξε­ως να­χασ­σών ἤ­τοι δρά­κων, ὄ­φις. Οὕ­τως ὀ­νο­μά­σθη ὁ υἱ­ός τοῦ Ἀ­μι­να­δάβ, ἦ­το δέ γαμ­βρός ἐξ ἀ­δελ­φῆς τοῦ Ἀρ­χι­ε­ρέ­ως Ἀ­α­ρών καί ἄρ­χων τῆς φυ­λῆς τοῦ Ἰ­ού­δα, τῆς πα­ρα­τα­χθεί­σης κύ­κλῳ τῆς Σκη­νῆς τοῦ Μαρ­τυ­ρί­ου.

ΣΑΛ­ΜΩΝ. Ση­μαί­νει εἰ­ρη­νι­κός. Πα­ρά­γε­ται δέ ἐκ τῆς ἐ­βραϊ­κῆς λέ­ξε­ως σα­λάμ=εἰ­ρή­νη. Ἦ­το υἱ­ός τοῦ Να­α­σών καί ἐ­νυμ­φεύ­θη τήν Ρα­χάβ.

ΒΟ­ΟΖ. Προ­έρ­χε­ται ἐκ τῆς ἐ­βραϊ­κῆς λέ­ξε­ως βο­άτ­ζ καί ση­μαί­νει ἄν­θρω­πος δυ­να­τός, ἀν­δρεῖ­ος. Οὕ­τως ὀ­νο­μά­σθη ὁ υἱ­ός τοῦ Σαλ­μών.

Ω­ΒΗΔ. Ἐκ τῆς ἐ­βραϊ­κῆς λέ­ξε­ως ὠ­βέδ, ἡ ὁ­ποί­α ἑρ­μη­νεύ­ε­ται θε­ρά­πων, ὑ­πη­ρέ­της. Προ­έρ­χε­ται ἐκ τοῦ ρή­μα­τος ἀ­βάδ=ὑ­πη­ρε­τῶ. Ἦ­το υἱ­ός τοῦ ἀ­νω­τέ­ρω Βο­όζ.

Ι­ΕΣ­ΣΑΙ. Υἱ­ός τοῦ Ὠ­βήδ. Εἰς τήν ἐ­βραϊ­κήν ἐκ­φω­νεῖ­ται γισ­σά ἐκ τοῦ ρή­μα­τος γι­ασ­σάχ, πού ση­μαί­νει ὑ­πάρ­χων. Ἐκ τῆς οἰ­κο­γε­νεί­ας αὐ­τοῦ, προ­έρ­χε­ται κα­τ’ εὐ­θεί­αν ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός κα­θώς προ­ε­κή­ρυ­ξε ὁ προφ. Ἠ­σαΐ­ας· <<καί ἐ­ξε­λεύ­σε­ται ρά­βδος ἐκ τῆς ρί­ζης Ἰ­εσ­σαί κ.λ.π>>. (Ἠσ. ι­α´1).

Η στέψις του πρ. Δαυϊδ.

Η στέψις του πρ. Δαυϊδ.

ΔΑ­ΒΙΔ. Λέ­ξις ἐ­βραϊ­κή προ­ερ­χο­μέ­νη ἐκ τοῦ δόδ πού ση­μαί­νει ἀ­γα­πη­τός ἤ ἐκ τοῦ ρήμ.δα­βάδ=ἀ­γα­πῶ. Οὗ­τος ἦ­το ὁ νε­ώ­τε­ρος υἱ­ός τοῦ Ἰ­εσ­σαί, ἐκ τοῦ γέ­νους δέ αὐ­τοῦ ἐ­γεν­νή­θη ὁ Κύ­ρι­ος ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, ἐξ οὕ καί ἐ­κα­λεῖ­το <<υἱ­ός Δα­βίδ>>. Ποι­μήν ὅν, κα­τά θεί­αν βού­λη­σιν ἐ­χρί­σθη βα­σι­λεύς.

ΣΟ­ΛΟ­ΜΩΝ. Κα­τά τήν ἐ­βραϊ­κήν δι­ά­λε­κτον σε­λο­μόχ, ση­μαί­νει εἰ­ρη­νι­κός. Οὕ­τως ὀ­νο­μά­ζε­το ὁ υἱ­ός τοῦ Βα­σι­λέ­ως Δα­βίδ, ἐκ τῆς γυ­ναι­κός τοῦ Οὐ­ρί­ου, Βηρ­σα­βε­έ. Συ­νέ­γρα­ψε πολ­λά σο­φά κεί­με­να.

ΡΟ­ΒΟ­ΑΜ. Σύν­θε­τος ἐ­βραϊ­κή λέ­ξις, προ­φε­ρο­μέ­νη ρε­χα­βε­άμ ἐκ τοῦ ρήμ. ρα­χάβ= ἐ­πε­κτεί­νω καί τοῦ άμ=λα­ός. Ἦ­το υϊ­ός τοῦ Βα­σι­λέ­ως Σο­λο­μῶ­ντος καί δι­ά­δο­χος αὐ­τοῦ. Ὀ­νο­μά­σθη οὕ­τως μέ τήν ἐλ­πί­δα ἐ­πε­κτά­σε­ως τοῦ βα­σι­λεί­ου πού ἔ­λα­βε ἐκ τοῦ πα­τρός του, τό ὁ­ποῖ­ο ὅ­μως ἀ­ντι­θέ­τως ἐ­πι­μί­κρυ­νε. Κα­θη­ρέ­θη ἐκ τοῦ βα­σι­λι­κοῦ ἀ­ξι­ώ­μα­τος λό­γῳ τοῦ σκλη­ροῦ αὐ­τοῦ χα­ρα­κτῆ­ρος.

Α­ΒΙ­Α. Προ­έρ­χε­ται ἐκ τῶν λέ­ξε­ων ἀ­βι=πα­τήρ μου καί γε­χο­βά=Θε­ός. Κα­τά σύ­μπτι­ξιν ἐκ­φω­νεῖ­ται κα­τά τήν ἐ­βραϊ­κήν γλῶσ­σαν α­βι­γι­άχ πού ση­μαί­νει πα­τήρ μου ὁ Θε­ός. Ἐ­βα­σί­λευ­σε ἐ­πί τρί­α ἔ­τη, ἀ­ντί τοῦ πα­τρός του Ρο­βο­άμ, κα­τέ­στη δέ θρι­αμ­βευ­τής εἰς τήν μά­χην κα­τά τοῦ Ἰ­ε­ρο­βο­άμ.

Α­ΣΑ. Υἱ­ός καί δι­ά­δο­χος τοῦ Βασ. Α­βι­ά. Ἀ­σά εἰς τήν ἐ­βραϊ­κήν ση­μαί­νει θε­ρα­πευ­τής. Ἀρ­χι­κῶς ὑ­πῆρ­ξε δί­και­ος καί θε­ο­σε­βής. Ἐ­πί τῆς Βα­σι­λεί­ας αὐ­τοῦ ἐ­κα­θα­ρί­σθη ἡ Ἰ­ε­ρου­σα­λήμ ἐκ τῶν εἰ­δώ­λων. Ἀρ­γό­τε­ρον ὅ­μως ἐ­γέ­νε­το ἀ­σε­βής ἐ­νώ­πι­ον τοῦ Θε­οῦ.

Ι­Ω­ΣΑ­ΦΑΤ. Ἐκ τῆς ἐ­βραϊ­κῆς λέ­ξε­ως γε­χο­σε­φάτ πού ση­μαί­νει ὁ Θε­ός εἶ­ναι κρι­τής. Ἐ­βα­σί­λευ­σε με­τά τόν πα­τέ­ραν αὐ­τοῦ Ἀ­σά, καί θε­ω­ρεῖ­ται ὁ πλέ­ον εὐ­σε­βής καί ἐ­νά­ρε­τος Βα­σι­λεύς τοῦ Ἰ­ού­δα.

Ι­Ω­ΡΑΜ. Ἡ σύν­θε­τος ἐ­βραϊ­κή λέ­ξις γεχοράμ, προέρχεται ἐκ τοῦ γε­χο­βά=Θε­ός καί ράμ=ὕψι­στος, καί σημαίνει ὁ Θεός εἶναι ὕψιστος. Ὑ­πῆρ­ξε υἱ­ός καί δι­ά­δο­χος τοῦ Βα­σι­λέ­ως Ἰ­ω­σα­φάτ, χώ­ρις ὅ­μως νά τόν δι­α­κρί­νη ἡ ἀ­ρε­τή καί εὐ­σέ­βει­α ἐ­κεί­νου. Ἐ­νυμ­φεύ­θη γυ­ναί­κα ἐκ τῆς ἀ­σε­βούς οἰ­κο­γε­νεί­ας τῶν Ἀ­χα­άβ, κα­τήρ­γη­σε τήν λα­τρεί­αν πρός τόν ἀ­λη­θι­νόν Θε­όν καί κα­θι­έ­ρω­σε τήν πί­στιν εἰς τόν Βά­αλ, δι­ά τήν ἐ­πι­βο­λή τῆς ὁ­ποί­ας δι­έ­πρα­ξε πλή­στα κα­κουρ­γή­μα­τα.

Ο­ΖΙ­ΑΣ. Οὕ­τως με­τα­φρά­ζουν οἱ Ο´  τό ἐ­βραϊ­κόν ὄ­νο­μα οὐ­τσι­γι­άχ, πού εἶ­ναι σύν­θε­το ἐκ τῶν λέ­ξε­ων οὐ­τσι = ἱ­σχύς καί γι­άχ (συ­γκο­πήν τοῦ γι­ε­χο­βά)=Θε­ός. Εἰς τήν Ἑλ­λη­νι­κή ἀ­πο­δί­δε­ται, δύ­να­μις τοῦ Θε­οῦ ἤ δύ­να­μίς μου ἔ­στω ὁ Θε­ός. Θά πρέ­πει ἐ­δῶ νά ση­μει­ώ­σου­με ὅ­τι ὁ Ὀ­ζί­ας δέν εἶ­ναι ἀ­π’ εὐ­θεί­ας υἱ­ός τοῦ Ἰ­ω­ράμ, ὅ­πως προ­φα­νῶς πα­ρου­σι­ά­ζε­ται εἰς τήν εὐ­αγ­γε­λι­κήν πε­ρι­κο­πήν, ἀλ­λά υἱ­ός τοῦ Ἀ­μα­σί­α. Ἡ γε­νεα­λο­γική σειρά, ἔ­χει ὡς ἐ­ξῆς. Τόν Βασ. Ἰ­ω­ράμ δι­ε­δέ­χθη ὁ υἱ­ός αὐ­τοῦ Ὀ­χο­ζί­ας, καί τοῦ­τον ὁ υἱ­ός του Ἰ­ωάς. Με­τά τόν Ἰ­ωάς, ἐ­βα­σί­λευ­σε ὁ Ἀ­μα­σί­ας, δι­ά­δο­χος δέ αὐ­τοῦ ἐ­γέ­νε­το ὁ υἱ­ός του Ὀ­ζί­ας, τόν ὁ­ποῖ­ον ἀ­να­φέ­ρει ἐ­δῶ ὁ Εὐ­αγ­γε­λι­στής Ματ­θαῖ­ος, ὡς δι­ά­δο­χον τοῦ Ἰ­ω­ράμ. Προ­φα­νῶς ὁ Εὐ­αγ­γε­λι­στής ὑ­περ­πή­δη­σε τούς πρό τοῦ Ὀ­ζί­α τρεῖς Βα­σι­λεῖς, λό­γῳ τῆς ἀ­σε­βεί­ας αὐτῶν.

Ι­ΩΑ­ΘΑΜ. Ἐκ τῆς ἐ­βραϊ­κῆς λέ­ξε­ως γι­όα­ταμ πού ση­μαί­νει τέ­λει­ος. Ἦ­το υἱ­ός τοῦ Βα­σι­λέ­ως Ὀ­ζί­α καί δι­ά­δο­χός του. Ὁ Βασ. Ἰ­ωά­θαμ ὑ­πῆρ­ξε εὐ­σε­βέ­στα­τος καί ἐ­νά­ρε­τος ἄν­θρω­πος.

Α­ΧΑΖ. Ση­μαί­νει κτή­τωρ ἤ κά­το­χος, ἐκ τῆς ἐ­βραϊ­κῆς λέ­ξε­ως α­χάτ­ς. Υἱός τοῦ Βασ. Ἰ­ωά­θαμ, δυ­σε­βής ὅ­μως καί εἰ­δω­λο­λά­τρης.

Ε­ΖΕ­ΚΙ­ΑΣ. Οὕ­τως ἑρ­μη­νεύ­ε­ται ἡ ἐ­βραϊ­κή λέ­ξις χι­τσε­κι­γι­άχ, πού ση­μαί­νει δύ­να­μις Θε­οῦ. Ὑ­πῆρ­ξε υἱ­ός καί δι­ά­δο­χος τοῦ Βασ. Ἄ­χαζ, ἀ­ντι­θέ­τως ὅ­μως τοῦ πα­τρός του, ὑπῆρξε ἄν­θρω­πος ἀ­ρε­τῆς, δι­ά τήν ὁ­ποί­αν ἐ­πευ­φη­μί­σθη ὑ­πό τοῦ λα­οῦ του.

ΜΑ­ΝΑΣ­ΣΗΣ. Ἐκ τῆς ἐ­βραϊ­κῆς λέ­ξε­ως μα­νεσ­σάχ, πού ση­μαί­νει αὐ­τός πού λη­σμο­νεῖ. Ἦ­το ὁ πρω­τό­το­κος υἱ­ός τοῦ Βασ. Ἐ­ζε­κί­α, ἀλ­λά εἰ­δω­λο­λά­τρης καί θη­ρι­ώ­δης ἕ­να­ντι τῶν ἄλ­λων ἀν­θρώ­πων.

Α­ΜΩΝ. Ση­μαί­νει ἀ­λη­θι­νός, πι­στός. Ὑ­πῆρ­ξε υἱ­ός τοῦ Βασ. Μα­νασ­σῆ, καί δι­ά­δο­χός του εἰς τήν Βα­σι­λεί­αν, χει­ρό­τε­ρος τοῦ πα­τρός του εἰς τήν ἀ­σέ­βει­αν καί κα­κο­ή­θει­αν.

Ι­Ω­ΣΙ­ΑΣ. Εἶναι ἑβραϊ­κή σύν­θε­τος λέ­ξις γι­οσ­σι­γι­άχ, συ­μπτυ­σο­μέ­νη ἐκ τοῦ εσ=πῦρ καί γε­χο­βά=Θε­ός, δύ­να­ται δέ νά ἑρ­μη­νευ­τῆ ὡς πῦρ Κυ­ρί­ου. Ἀ­νῆλ­θε εἰς τόν θρό­νον τοῦ πα­τρός του Ἀ­μών, εἰς ἠ­λι­κί­αν μό­λις 8 ἐ­τῶν. Δω­δε­κα­ε­τής ὅν, ἐ­πέ­δει­ξε τούς εὐ­σε­βεῖς στό­χους του, κα­θα­ρί­σας τήν Ἰ­ε­ρου­σα­λήμ ἐκ τῶν εἰ­δώ­λων, καί κα­θι­ε­ρώ­σας πά­λιν τήν λα­τρεί­αν τοῦ ἀ­λη­θι­νοῦ Θε­οῦ. Γε­νι­κῶς ὑ­πῆρ­ξε εὐ­σε­βέ­στα­τος βα­σι­λεύς, οὖτος δέ με­τά τῶν Δα­βίδ καί Ἐ­ζε­κί­αν, ἐ­θε­ω­ρή­θη­σαν οἱ πλέ­ον εὐ­σε­βέ­στα­τοι βα­σι­λεῖς τοῦ Ἰσ­ρα­ήλ. Ἐ­φο­νεύ­θη ὑ­πό τοῦ Βα­σι­λέ­ως τῆς Αἰ­γύ­πτου Νε­χα­ώ.

Ι­Ε­ΧΟ­ΝΙ­ΑΣ. Ἐκ τῆς ἐ­βραϊ­κῆς λέ­ξε­ως γε­κα­νε­γι­άχ, ἤ­τοι προ­πα­ρα­σκευ­ή τοῦ Θε­οῦ. Ἦ­το υἱ­ός τοῦ Ἰ­ω­σί­α, καί ἐ­βα­σί­λευ­σε με­τά τόν ἀ­δελ­φόν του Ἰ­ωά­χαζ. Τοῦ­τον ἀ­νε­βί­βα­σε εἰς τόν θρό­νον ὁ κα­τα­βι­βά­σας ἐξ αὐ­τοῦ τόν Ἰ­ωά­χαζ, βα­σι­λεύς τῆς Αἰ­γύ­πτου Νε­χα­ώ, με­το­νο­μά­σας αὐ­τόν Ἐ­λι­α­κείμ, καί ἀρ­γό­τε­ρον Ἰ­ωα­κείμ. Ἐ­πί τῆς βα­σι­λεί­ας αὐ­τοῦ, κα­τε­λή­φθη ἡ χώ­ρα του ὑ­πό τοῦ Βα­σι­λέ­ως τῶν Ἀσ­συ­ρί­ων Να­βου­χο­δο­νό­σωρ, ὅ­στις ἠ­χμα­λώ­τη­σε ὅ­λους τούς Ἑβραί­ους καί με­τή­γα­γε αὐ­τούς εἰς Βα­βυ­λῶ­ναν.

ΣΑ­ΛΑ­ΘΙ­ΗΛ. Ἡ ἑ­βραϊ­κή αὐ­τή λέ­ξις προ­έρ­χε­ται ἐκ τῆς σε­α­λε­τι­έλ πού ση­μαί­νει αἴ­τη­σις Θε­οῦ. Οὕ­τως ὀ­νο­μά­ζε­το ὁ υἱ­ός τοῦ Βασ. Ἰ­ε­χο­νί­α, γεν­νη­θείς εἰς Βα­βυ­λώ­ναν.

ΖΟ­ΡΟ­ΒΑ­ΒΕΛ. Εἰς τήν Ἑ­βραϊ­κήν γλῶσ­σαν ἐκ­φέ­ρε­ται τσε­ρου­βα­βέλ καί εἶ­ναι σύν­θε­τος ἐκ τοῦ ρή­μα­τος τσα­ράχ=δι­α­σκορ­πί­σω καί τῆς λέ­ξε­ως βα­βέλ=Βα­βυ­λῶ­να, δύ­να­ται δέ νά ἑρ­μη­νευ­τῆ· ὁ δι­ω­χθείς εἰς Βα­βυ­λῶ­να ἤ πι­ό συ­γκε­κρι­μέ­να ὁ γεν­νη­θείς εἰς Βα­βυ­λῶ­να. Ἦ­το ὁ υἱ­ός τοῦ Σα­λα­θι­ήλ, ὁ ὁ­ποῖ­ος με­τά τήν ἀ­πε­λευ­θέ­ρω­σιν τῶν Ἑ­βραί­ων ἐκ τῶν Βα­βυ­λω­νί­ων, ὁ­δή­γη­σε τού­τους εἰς τήν χώ­ραν των. Τῇ πρω­το­βου­λί­ᾳ αὐ­τοῦ ἀ­νοι­κο­δο­μή­θη ὁ Να­ός τοῦ Σο­λο­μῶ­ντος.

Α­ΒΙ­ΟΥΔ. Ἐκ τῆς ἑ­βραϊ­κῆς λέ­ξε­ως ἀ­βι­χούδ, προ­ερ­χο­μέ­νης ἐκ τοῦ αβ=πα­τήρ καί τοῦ ὀ­νό­μα­τος γι­α­χούδ=Ἰ­ού­δα, δύ­να­ται δέ νά ἑρ­μη­νευ­τῆ· δι­ά τοῦ πα­τρός ἤ πα­τήρ τοῦ Ἰ­ού­δα. Τό ὄ­νο­μα αὐ­τό ἔ­λα­βε ὁ υἱ­ός τοῦ Ζο­ρο­βά­βελ, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔ­ζη ὅ­λως ἱ­δι­ω­τι­κόν βί­ον, καί ἵ­σως ἐκ τού­του δέν ἀ­να­φέ­ρε­ται εἰς τό βι­βλί­ο τῶν Πα­ρα­λει­πο­μέ­νων.

Ε­ΛΙ­Α­ΚΕΙΜ. Ἡ σύν­θε­τος αὔ­τη ἑ­βραϊ­κή λέ­ξις πα­ρά­γε­ται ἐκ τοῦ ἐλ=Θε­ός καί τοῦ γι­α­κείμ=ἀ­νυ­ψῶ, τό ὄ­νο­μα δέ ἐ­λι­γι­α­κείμ, ἑρ­μη­νεύ­ε­ται ὁ Θε­ός ἀ­νυ­ψοῖ. Οὕ­τως ἐ­κα­λεῖ­το ὁ υἱ­ός τοῦ Ἀ­βι­ούδ. Ἀ­να­φέ­ρε­ται εἰς τό βι­βλί­ον τῆς Ἰ­ου­δίθ ὡς ὁ μέ­γας ἱ­ε­ρεύς Ἰ­ωα­κείμ.

Α­ΖΩΡ.Ἐκ τῆς ἑ­βραϊ­κῆς λέ­ξε­ως ἀ­τσάρ πού ση­μαί­νει βο­η­θός. Ἦ­το υἱ­ός τοῦ ἀ­νω­τέ­ρω Ἐ­λι­α­κείμ.

ΣΑ­ΔΩΚ. Εἰς τήν ἑ­βραϊ­κήν κα­λεῖ­ται τσα­δόκ καί ση­μαί­νει δί­και­ος. Τό ὄ­νο­μα αὐ­τό ἔ­φε­ρε ὁ υἱ­ός τοῦ Ἀ­ζώρ.

Α­ΧΕΙΜ. Ἀ­να­φέ­ρε­ται καί ἀ-κείμ. Οὕ­τως ὀ­νο­μά­ζε­το ὁ υἱ­ός τοῦ Σα­δώκ.

Ε­ΛΙ­ΟΥΔ. Προ­φέ­ρε­ται εἰς τήν Ἑ­βραϊ­κήν γλῶσ­σαν ἐ­λι­χόδ καί εἶ­ναι σύν­θε­τος ἐκ τοῦ ἐλ=Κύ­ρι­ος καί τοῦ χόδ=δό­ξα, ἔ­παι­νος, δύ­να­ται δέ νά ἑρ­μη­νευ­τῆ· ἡ δό­ξα Κυ­ρί­ου. Ἦ­το υἱ­ός τοῦ Ἀ­χείμ.

Ε­ΛΕ­Α­ΖΑΡ. Σύν­θε­τος ἑ­βραϊ­κή λέ­ξις ἐκ τοῦ ἐλ=Κύ­ρι­ος καί ἀ­τσάρ=βο­ή­θει­α, πού πα­ρά­γει τήν λέ­ξιν ἐ­λε­α­τσάρ ἤ­τοι ὁ Κύ­ρι­ος (ὁ Θε­ός) εἶ­ναι βο­η­θός. Ὑ­πῆρ­ξε ὁ υἱ­ός τοῦ Ἐ­λι­ούδ.

ΜΑΤ­ΘΑΝ. Ἡ Ἑ­βραϊ­κή λέ­ξις μα­τάν, ση­μαί­νει δῶ­ρον. Ὀ­νο­μά­ζε­το δέ οὕ­τως ὁ υἱ­ός τοῦ Ἐ­λε­ά­ζαρ.

Ι­Α­ΚΩΒ. Πε­ρί τοῦ ὀ­νό­μα­τος τού­του, βλέ­πε ἀ­νω­τέ­ρω, ὅ­που ἑρ­μη­νεύ­σα­με τό αὐ­τό ὄ­νο­μα τοῦ υἱ­οῦ Ἰ­σα­άκ. Ἐ­κα­λεῖ­το οὕ­τως ὁ υἱ­ός τοῦ Ματ­θάν.

Ι­Ω­ΣΗΦ. Εἰς τήν ἑ­βραϊ­κήν δι­ά­λε­κτον ἐκ­φέ­ρε­ται γι­ο­σέφ. Τό πλή­ρες ὄ­νο­μα εἶ­ναι γε­χο­σέφ, ἐκ τοῦ ρή­μα­τος ἀ­σάφ=αὐ­ξά­νω. Μέ τήν μορ­φήν αὐ­τήν δύ­να­ται νά ἑρ­μη­νευ­τῆ· ἐ­παύ­ξη­σις. Τό ὄ­νο­μα αὐ­τό εἶ­χε ὁ υἱ­ός τοῦ Ἰ­α­κώβ, ὅ­στις ἐ­γέ­νε­το μνή­στωρ τῆς Παρ­θέ­νου καί Θε­ο­τό­κου Μα­ρί­ας, ἐξ ἧς ἐ­γεν­νή­θη ὁ Κύ­ρι­ος ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός.

   Αὔ­τη εἶ­ναι ἡ γε­νεα­λο­γι­κή σει­ρά πού ἀ­να­φέ­ρει ὁ Εὐ­αγ­γε­λι­στής Ματ­θαῖ­ος, προ­κει­μέ­νου νά κα­τα­δεί­ξη ὅ­τι ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, εἶ­χε τήν κα­τα­γω­γήν αὐ­τοῦ ἐκ σπέρ­μα­τος Ἀ­βρα­άμ καί ἐκ γέ­νους Δα­βίδ. Τοῦ­το ἔ­κα­νε ὁ ἀ­νω­τέ­ρω Εὐ­αγ­γε­λι­στής, κα­θό­τι τό Εὐ­αγ­γέ­λι­ον αὐ­τοῦ,  ἀ­πευ­θύ­νε­το κυ­ρί­ως πρός κα­τή­χη­σιν τῶν Ἑ­βραί­ων, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἐ­γνώ­ρι­ζον ἐκ τῶν προ­φη­τῶν ὅ­τι ὁ Μεσ­σί­ας θά κα­τή­γε­το ἐξ Ἀ­βρα­άμ καί Δα­βίδ. Πρός ἀ­πό­δει­ξιν τῶν ἀ­νω­τέ­ρω ὁ Ἱ­ε­ρός Εὐ­αγ­γε­λι­στής φέ­ρει τόν πα­ρό­ντα γε­νο­λο­γι­κόν κα­τά­λο­γον. Σα­φῶς βέ­βαι­α γνω­ρί­ζου­με, ὅ­τι ὁ Κ.ἡ.Ἰ.Χρι­στός δέν ἦ­το υἱ­ός τοῦ Ἰ­ω­σήφ κα­τά σάρ­κα, δι­ό­τι ἐ­γεν­νή­θη ἐξ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος, ἀλ­λ’ ἑν­νο­εῖ­το ὡς τοι­οῦ­τος, ὅ­πως ἀ­να­φέ­ρει ὁ Εὐ­αγ. Λου­κᾶς· <<Ὅς ἐ­νο­μί­ζε­το υἱ­ός Ἰ­ω­σήφ….. >> κ.λ.π.

Advertisements
Published in: on Δεκεμβρίου 31, 2012 at 10:46 μ.μ.  Σχολιάστε  

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: